Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας

Πίνακας περιεχομένων:

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας

Βίντεο: Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: Δίαιτα η διατροφή; Ποιες είναι οι διαφορές 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η ρευστότητα είναι η ικανότητα των περιουσιακών στοιχείων να μετατρέπονται εύκολα σε μετρητά. Με την ευρύτερη έννοια της λέξης, η ρευστότητα είναι η φερεγγυότητα του οργανισμού, δηλαδή την ικανότητά της να ανταποκρίνεται εγκαίρως στα χρέη της. Για να εκτιμηθεί η φερεγγυότητα της επιχείρησης, υπολογίζονται οι δείκτες απόλυτης και τρέχουσας ρευστότητας.

Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας
Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της τρέχουσας και της απόλυτης ρευστότητας

Τρέχουσα ρευστότητα

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης της ρευστότητας και της πιστοληπτικής ικανότητας της επιχείρησης, υπολογίζεται ο τρέχων δείκτης ρευστότητας. Αυτός ο λόγος υπολογίζεται σύμφωνα με τον ισολογισμό και αντικατοπτρίζει το ποσοστό αποπληρωμής των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας από τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της. Όσο υψηλότερος είναι ο λόγος κάλυψης χρέους, τόσο πιο ελκυστική είναι η εταιρεία για πιθανούς δανειολήπτες.

Ο τρέχων δείκτης ρευστότητας υπολογίζεται διαιρώντας το άθροισμα όλων των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων με το ποσό των τρεχουσών υποχρεώσεων. Το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων καθορίζεται από τους δείκτες του δεύτερου τμήματος του ισολογισμού «Τρέχοντα περιουσιακά στοιχεία» και περιλαμβάνει μετρητά, αποθεματικά, υποχρεώσεις οφειλέτη, βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις περιλαμβάνουν βραχυπρόθεσμα δάνεια και δανεισμούς, πληρωτέους λογαριασμούς και το ποσό άλλων δανεισμένων κεφαλαίων.

Η τυπική αξία του δείκτη αποπληρωμής του χρέους πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 2. Ο υπολογισμός αυτού του δείκτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους πιστωτές, καθώς Η αξία της αντικατοπτρίζει την ικανότητα της επιχείρησης να εξοφλήσει πλήρως τα χρέη της σε περίπτωση μείωσης της αγοραίας τιμής των περιουσιακών στοιχείων.

Δείκτης απόλυτης ρευστότητας

Ο απόλυτος δείκτης ρευστότητας υπολογίζεται ως ο λόγος των πολύ ρευστών περιουσιακών στοιχείων προς την αξία των πιο επείγουσων υποχρεώσεων. Το ποσό των μετρητών και των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων λαμβάνεται υπόψη ως περιουσιακά στοιχεία υψηλής ρευστότητας. Οι τρέχουσες υποχρεώσεις νοούνται ως βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις μείον αναβαλλόμενα έσοδα και αποθεματικά για μελλοντικά έξοδα.

Με βάση τον υπολογισμό της απόλυτης αναλογίας ρευστότητας, είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το ποσό των επειγουσών υποχρεώσεων που ο οργανισμός μπορεί να εξοφλήσει στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Η βέλτιστη τιμή του συντελεστή είναι μεγαλύτερη από 0, 2. Η τιμή αυτού του δείκτη είναι πιο σημαντική για μελλοντικούς προμηθευτές και δανειστές που παρέχουν βραχυπρόθεσμα δάνεια.

Διαφορές μεταξύ τρέχουσας και απόλυτης ρευστότητας

Ο υπολογισμός των τρεχουσών και απόλυτων ποσοστών ρευστότητας καθιστά δυνατή την βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση της φερεγγυότητας της εταιρείας. Σε αντίθεση με τον απόλυτο δείκτη ρευστότητας, ο δείκτης κάλυψης αντικατοπτρίζει την ικανότητα μιας επιχείρησης να καλύψει τα χρέη της μακροπρόθεσμα.

Η απόλυτη ρευστότητα δείχνει την ικανότητα ενός οργανισμού να εξοφλήσει τις πιο επείγουσες υποχρεώσεις του με τα εισπρακτέα μετρητά και τους λογαριασμούς του. Κατά τον προσδιορισμό του δείκτη τρέχουσας ρευστότητας, λαμβάνονται υπόψη όχι μόνο τα χρήματα που λαμβάνονται από την πώληση τελικών προϊόντων και την πώληση των απαιτήσεων, αλλά και τα κεφάλαια από την πώληση των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων.

Για τους μετόχους και τους πιθανούς επενδυτές, ο δείκτης της τρέχουσας ρευστότητας έχει μεγάλη σημασία και για τους προμηθευτές και τους δανειστές που παρέχουν κεφάλαια για σύντομο χρονικό διάστημα - ο δείκτης της απόλυτης ρευστότητας.

Δημοφιλή από το θέμα