Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις
Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις

Βίντεο: Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις

Βίντεο: Κοινόχρηστα πολυκατοικιών [Πρέπει να γνωρίζετε ή όχι ;] 2022, Νοέμβριος
Anonim

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, ορισμένοι οργανισμοί χρησιμοποιούν τη λεγόμενη συμφωνία μίσθωσης. Προβλέπει τη μίσθωση ακινήτων από τον μισθωτή με την επακόλουθη απόκτησή του. Σύμφωνα με τη συμφωνία, οι πληρωμές γίνονται στον εκμισθωτή σε μηνιαία βάση, οι οποίες πρέπει να αντικατοπτρίζονται στα λογιστικά αρχεία. Επίσης, ο μισθωτής πρέπει να αντικατοπτρίζει την πληρωμή με τη χρηματοδοτική μίσθωση.

Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις
Πώς να αντικατοπτρίζει τις μισθώσεις

Οδηγίες

Βήμα 1

Πρώτον, πρέπει να ειπωθεί ότι το ποσό των μισθωμάτων πρέπει να αναφέρεται στη συμφωνία χρηματοδοτικής μίσθωσης. Είναι απαραίτητο να αντικατοπτρίζεται η πληρωμή του ποσού στη λογιστική μόνο με βάση δικαιολογητικά έγγραφα - απόσπασμα από τρεχούμενο λογαριασμό, εντολή πληρωμής, παραγγελία.

Βήμα 2

Εάν είστε μισθωτής και το μισθωμένο πάγιο περιουσιακό στοιχείο βρίσκεται στον ισολογισμό του κατόχου, τότε το ποσό που καταβάλλεται βάσει της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται από καταχωρήσεις:

Χρέωση 20 "Κύρια παραγωγή", 23 "Βοηθητική παραγωγή", 29 "Παραγωγή υπηρεσιών" και Πίστωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" - η πληρωμή χρεώνεται βάσει συμφωνίας μίσθωσης.

Χρέωση 19 "ΦΠΑ επί αγορασμένων αξιών" και πίστωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" - αντικατοπτρίζει το φόρο προστιθέμενης αξίας για τις μισθώσεις.

Χρέωση 68 "Υπολογισμοί φόρων και τελών" δευτερεύων λογαριασμός "Φόρος προστιθέμενης αξίας" και πίστωση του λογαριασμού 19 "ΦΠΑ επί των αποκτηθεισών αξιών" - παρουσιάζεται για αφαίρεση του ΦΠΑ σε μηνιαία πληρωμή στο πλαίσιο μίσθωσης.

Χρέωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" και Πίστωση 51 "Λογαριασμός διακανονισμού" - αντικατοπτρίζει την πληρωμή βάσει της συμφωνίας χρηματοδοτικής μίσθωσης.

Βήμα 3

Εάν το πάγιο περιουσιακό στοιχείο που μεταφέρεται βάσει της συναφθείσας συμφωνίας βρίσκεται στον ισολογισμό μαζί σας (ο μισθωτής), κάντε τις ακόλουθες εγγραφές στα λογιστικά αρχεία:

Χρέωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" και Πίστωση 02 "Απόσβεση παγίων περιουσιακών στοιχείων" δευτερεύων λογαριασμός "Μίσθωση ακινήτου" - αντικατοπτρίζει τη δεδουλευμένη απόσβεση στο στοιχείο των παγίων στοιχείων που ελήφθησαν βάσει της συναφθείσας συμφωνίας.

Χρέωση 20 "Κύρια παραγωγή", 25 "Γενικά κόστη παραγωγής" ή 91 "Άλλα έσοδα και έξοδα" δευτερεύων λογαριασμός "Λοιπά έξοδα" και άλλα και πίστωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" - η πληρωμή χρεώθηκε με μίσθωση συμφωνία;

Χρέωση 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" ή 76 "Διακανονισμοί με οφειλέτες" και Πίστωση 51 "Λογαριασμός διακανονισμού" - αντικατοπτρίζει την πληρωμή βάσει της σύμβασης μίσθωσης.

Δημοφιλή από το θέμα