Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα
Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα
Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα
Βίντεο: Επίδομα Χριστουγέννων: Πως θα υπολογίσετε το ποσό που θα πάρετε | Τώρα ό,τι συμβαίνει | OPEN TV 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Η ρευστότητα είναι η ικανότητα μιας επιχείρησης να μετατρέπει τα περιουσιακά της στοιχεία σε μετρητά εγκαίρως. Με άλλα λόγια, είναι το ποσοστό με το οποίο η ιδιοκτησία της εταιρείας πωλείται σε τιμές αγοράς ή η ικανότητά της να μετατραπεί σε χρήμα.

Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα
Πώς να υπολογίσετε τη ρευστότητα

Οδηγίες

Βήμα 1

Υπάρχουν πολύ ρευστά (μετρητά και βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις), γρήγορα ρευστοποιήσιμα (επείγοντες εισπρακτέοι λογαριασμοί), αργά ρευστοποιήσιμα (λογαριασμοί εισπρακτέοι άνω των 12 μηνών και άλλα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία), καθώς και σκληρά προς πώληση (μη κυκλοφορούντα) περιουσιακά στοιχεία. Η κατηγορία τους καθορίζεται ανάλογα με το πόσο γρήγορα και εύκολα μπορείτε να αποκτήσετε την πλήρη αξία τους για το ακίνητο.

Βήμα 2

Κατά τον προσδιορισμό της ρευστότητας μιας επιχείρησης, χρησιμοποιούνται διάφοροι συντελεστές που μας επιτρέπουν να συμπεράνουμε πόσο γρήγορα είναι σε θέση να πουλήσει μέρος του ακινήτου προκειμένου να εξοφλήσει βραχυπρόθεσμο χρέος.

Βήμα 3

Ο τρέχων δείκτης ρευστότητας υπολογίζεται ως ο λόγος του κυκλοφορούντος ενεργητικού και του τρέχοντος παθητικού. Σε αυτήν την περίπτωση, τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία νοούνται ως το ποσό των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων μείον τις μακροπρόθεσμες απαιτήσεις, δηλαδή πληρωμές για τις οποίες αναμένεται όχι νωρίτερα από 12 μήνες. Αυτή η αναλογία μας επιτρέπει να συμπεράνουμε εάν η εταιρεία είναι σε θέση να εξοφλήσει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της μέσω της πώλησης τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων. Η τυπική τιμή της τρέχουσας αναλογίας ρευστότητας είναι 2 ή μεγαλύτερη.

Βήμα 4

Ο γρήγορος (επείγων) λόγος ρευστότητας ορίζεται ως ο λόγος των πολύ ρευστών περιουσιακών στοιχείων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα πολύ ρευστά περιουσιακά στοιχεία νοούνται ως μετρητά στο ταμείο της επιχείρησης και σε τραπεζικούς λογαριασμούς, βραχυπρόθεσμες χρηματοοικονομικές επενδύσεις, καθώς και επείγοντες εισπρακτέοι λογαριασμοί. Η κανονιστική αξία αυτού του συντελεστή δεν είναι μικρότερη από 1. Δείχνει πόσο γρήγορα η εταιρεία είναι σε θέση να εξοφλήσει τα βραχυπρόθεσμα χρέη της σε περίπτωση πιθανών δυσκολιών στην πώληση τελικών προϊόντων.

Βήμα 5

Ο απόλυτος δείκτης ρευστότητας ισούται με τον λόγο μετρητών και βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων προς τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της εταιρείας. Το πρότυπο για αυτήν την αναλογία είναι 0, 2. Δείχνει πόσο γρήγορα η εταιρεία μπορεί να εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της χωρίς να καταφύγει στην πώληση προϊόντων και τη συλλογή εισπρακτέων.

Βήμα 6

Με βάση αυτούς τους λόγους, μπορεί κανείς να καταλήξει σε ένα συμπέρασμα σχετικά με τη ρευστότητα της επιχείρησης. Εάν είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις τυπικές τιμές, τότε αυτό δείχνει ότι η εταιρεία δεν μπορεί να εκπληρώσει τις τρέχουσες υποχρεώσεις της εγκαίρως, πράγμα που σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος οικονομικός κίνδυνος για τον δανειστή. Οι τιμές των συντελεστών που υπερβαίνουν το πρότυπο ενδέχεται να υποδηλώνουν μια παράλογη κατανομή του κεφαλαίου της επιχείρησης.

Δημοφιλή από το θέμα