Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων
Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων

Βίντεο: Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων

Βίντεο: Πως να εκδώσετε Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, ηλεκτρονικά μέσω Gov.gr 2022, Νοέμβριος
Anonim

Εάν η εταιρεία δεν αντιμετωπίζει από μόνη της την εκτέλεση συγκεκριμένης εργασίας και καθίσταται απαραίτητη η συμμετοχή τρίτων μερών για την εκτέλεση ορισμένων έργων, συνάπτεται αστική σύμβαση που ρυθμίζει τη διαδικασία εκτέλεσης της εργασίας και την πληρωμή τους. Είναι σημαντικό σε αυτήν την περίπτωση να συμμορφώνεστε με τους κανόνες για την πραγματοποίηση πληρωμών βάσει μιας τέτοιας συμφωνίας.

Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων
Πώς να εκδώσετε πληρωμή βάσει συμβάσεων

Οδηγίες

Βήμα 1

Η εκτέλεση πληρωμής βάσει της συμφωνίας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ίδια τη συμφωνία, η οποία είναι πληρωτέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα αγαθά και οι υπηρεσίες που παρέχονται βάσει της σύμβασης αστικού δικαίου που έχουν συναφθεί υπόκεινται σε πληρωμή.

Βήμα 2

Οι αστικές συμβάσεις μπορεί να είναι διαφόρων τύπων: κατασκευαστικές συμβάσεις, συμβόλαια πνευματικών δικαιωμάτων, συμβάσεις πωλήσεων και άλλα. Παρά την ποικιλία των υποτύπων συμβολαίου που ενδέχεται να είναι πληρωτέες, οι βασικές αρχές της εκτέλεσης τους, καθώς και η εκτέλεση της πληρωμής τους, είναι πανομοιότυπες.

Βήμα 3

Προκειμένου να γίνει σωστά μια πληρωμή βάσει σύμβασης αστικού δικαίου, είναι απαραίτητο, καταρχάς, να καταρτιστεί σωστά η ίδια η σύμβαση έτσι ώστε όλα τα σημεία που είναι απαραίτητα για την περαιτέρω επεξεργασία της πληρωμής να λαμβάνονται υπόψη και να αναφέρονται σε αυτήν.

Βήμα 4

Η μορφή της σύμβασης καθορίζεται από τον εργοδότη. Μια υποχρεωτική απαίτηση είναι η ένδειξη στη σύμβαση όλων των απαραίτητων απαιτήσεων για αμοιβαίες διευθετήσεις τόσο του εργοδότη όσο και του εργολάβου. Είναι σημαντικό να διευκρινιστεί με σαφήνεια το θέμα της σύμβασης, οι προθεσμίες και οι όροι πληρωμής για το έργο. Η σύμβαση πρέπει να εγγραφεί στον οργανισμό, δηλαδή στο λογιστικό τμήμα ή στην υπηρεσία προσωπικού.

Βήμα 5

Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, απαιτείται η καταχώριση της αποδοχής της εργασίας που εκτελέστηκε (για παράδειγμα, μέσω πιστοποιητικού αποδοχής για την εργασία που εκτελέστηκε). Είναι απαραίτητο να δηλωθεί η αποδοχή της εργασίας που εκτελέστηκε, δεδομένου ότι βάσει του εγγράφου αποδοχής μπορεί να γίνει ο υπολογισμός του ποσού της πληρωμής για την εκτέλεση της εργασίας.

Βήμα 6

Η άμεση πληρωμή πραγματοποιείται σύμφωνα με τη δήλωση τιμολογίου του αντισυμβαλλομένου, η οποία εκδίδεται με τη μορφή που έχει εγκριθεί από τον εργοδότη. Το τιμολόγιο περιέχει έναν σύνδεσμο προς τη σύμβαση, λεπτομέρειες για την πληρωμή και το ποσό που καθορίστηκε κατά την αποδοχή της εργασίας που εκτελέστηκε.

Δημοφιλή από το θέμα