Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού
Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού

Βίντεο: Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού

Отличия серверных жестких дисков от десктопных
Βίντεο: 15. Απόσβεση Στοιχείων Μη Κυκλοφοριακού Ενεργητικού - Εξήγηση 2023, Φεβρουάριος
Anonim

Ο δείκτης «καθαρά περιουσιακά στοιχεία» είναι μία από τις τιμές που υποδηλώνουν την οικονομική σταθερότητα της επιχείρησης και υποδεικνύει την προστασία των συμφερόντων των πιστωτών. Τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία είναι η διαφορά μεταξύ της πραγματικής αξίας των περιουσιακών στοιχείων μιας εταιρείας και του χρέους της.

Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού
Πώς να υπολογίσετε την καθαρή αξία ενεργητικού

Οδηγίες

Βήμα 1

Για τον υπολογισμό της αξίας των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, η ιδιοκτησία μιας επιχείρησης σημαίνει τα εξής. Πρόκειται για μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία, τα οποία αντικατοπτρίζονται στο τμήμα 1 του ισολογισμού, μείον τη λογιστική αξία των μετοχών που αγοράστηκαν από τους μετόχους, καθώς και μετοχές, μετρητά και άλλους δείκτες του τμήματος αριθ. 2, με εξαίρεση χρέος ιδρυτών για εισφορές στο κεφάλαιο της εταιρείας. Επιπλέον, τα αποθεματικά, εάν υπάρχουν, αφαιρούνται από την αξία των περιουσιακών στοιχείων.

Βήμα 2

Υποχρεώσεις που γίνονται δεκτές για υπολογισμό σημαίνει στοχευμένη χρηματοδότηση και έσοδα, μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, με εξαίρεση το ποσό στο στοιχείο «αναβαλλόμενα έσοδα».

Βήμα 3

Έτσι, η διαφορά μεταξύ της αξίας των λαμβανόμενων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων θα είναι τα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης.

Βήμα 4

Η καθαρή αξία του ενεργητικού αντικατοπτρίζει το μέγεθος του ακινήτου, το οποίο χρησιμοποιείται για τη διασφάλιση των συμφερόντων των πιστωτών της εταιρείας, αλλά δεν χρησιμοποιείται προς το παρόν για την κάλυψη υποχρεώσεων. Αυτή είναι μια βάση ιδιοκτησίας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση αδυναμίας εξασφάλισης διακανονισμών με πιστωτές. Με άλλα λόγια, αυτό είναι το μέρος του ακινήτου που παραμένει στη διάθεση της επιχείρησης μετά την αμοιβαία αποπληρωμή των λογαριασμών πληρωτέων και εισπρακτέων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο αυτός ο δείκτης ονομάζεται "καθαρός", δηλαδή είναι ένα μη επιβαρυντικό μέρος του ακινήτου.

Βήμα 5

Ο δείκτης των καθαρών περιουσιακών στοιχείων μπορεί να είναι αρνητικός. Αυτό δείχνει ότι η εταιρεία κατευθύνει μέρος των κεφαλαίων που δανείστηκαν από τους πιστωτές για να καλύψει το τρέχον κόστος. Αυτό αποτελεί απόδειξη της αναποτελεσματικής εργασίας του, και επίσης αναφέρεται στην αθέτηση υποχρεώσεων έναντι των πιστωτών. Επομένως, αυτός ο δείκτης χρησιμοποιείται στην ανάλυση της πιστοληπτικής ικανότητας μιας επιχείρησης.

Δημοφιλή από το θέμα