Πώς να αντικατοπτρίζει το κέρδος στον ισολογισμό

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικατοπτρίζει το κέρδος στον ισολογισμό
Πώς να αντικατοπτρίζει το κέρδος στον ισολογισμό
Anonim

Ο προβληματισμός του κέρδους στον ισολογισμό είναι το τελικό στάδιο της συνόψεως του οικονομικού αποτελέσματος της επιχείρησης. Αυτό λαμβάνει υπόψη όλα τα ποσά των εξόδων και των εσόδων της εταιρείας που καταγράφηκαν κατά την περίοδο αναφοράς. Το αποτέλεσμα αντικατοπτρίζεται στον λογαριασμό 99 «Κέρδος και ζημιά».

Πώς να αντικατοπτρίζει το κέρδος στον ισολογισμό
Πώς να αντικατοπτρίζει το κέρδος στον ισολογισμό

Οδηγίες

Βήμα 1

Προσδιορίστε το οικονομικό αποτέλεσμα από την κύρια δραστηριότητα της επιχείρησης. Για αυτό, χρησιμοποιείται ο λογαριασμός 90.5 "Κέρδος από πωλήσεις". Σε αυτήν την περίπτωση, το ποσό των εσόδων αντικατοπτρίζεται στην πίστωση του δευτερεύοντος λογαριασμού 90.1 "Έσοδα" και στην τιμή κόστους και στα έξοδα πώλησης στη χρέωση των δευτερευόντων λογαριασμών 90.2, 90.3 και 90.4.

Βήμα 2

Υπολογίστε τα έσοδα και το κόστος της επιχείρησης που δεν ταιριάζουν στον ορισμό μιας βασικής επιχείρησης. Απεικονίστε αυτούς τους δείκτες στους δευτερεύοντες λογαριασμούς του λογαριασμού 91 "Λοιπά έσοδα και έξοδα".

Βήμα 3

Αναμορφώστε το υπόλοιπο. Κλείστε όλους τους δευτερεύοντες λογαριασμούς στο τέλος του έτους με εσωτερικές εγγραφές. Για αυτό, ο χρεωστικός κύκλος εργασιών του δευτερεύοντος λογαριασμού 90.1 και ο πιστωτικός κύκλος εργασιών των δευτερευόντων λογαριασμών 90.2, 90.3, 90.4 και 90.5 πρέπει να χρεωθούν στον λογαριασμό 90.9. Ανοίξτε άλλα έσοδα σε χρεωστική και άλλα έξοδα σε πίστωση και διαγράψτε στον λογαριασμό 91.9 "Υπόλοιπο".

Βήμα 4

Αντανακλά στον ισολογισμό το κέρδος της επιχείρησης ανοίγοντας μια χρέωση του υπο-λογαριασμού 90,9 και του υπο-λογαριασμού 91,9 σε αντιστοιχία με τις πιστώσεις του λογαριασμού 99 "Κέρδος και ζημιά". Εάν το οικονομικό αποτέλεσμα έδειξε αρνητική αξία, τότε πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 99.

Βήμα 5

Αντικατοπτρίστε το ποσό των καθαρών κερδών του λογαριασμού 99 σε αντιστοιχία με την πίστωση του λογαριασμού 84 "Διακρατούμενα κέρδη". Μετά από αυτό, πάρτε μια απόφαση σχετικά με τη διανομή της, η οποία πρέπει να επιβεβαιωθεί με τη σειρά του επικεφαλής ή τα πρακτικά της συνεδρίασης των ιδρυτών. Εάν αποφασίστηκε να αποσταλεί το κέρδος στην πληρωμή μερισμάτων, αυτό αντικατοπτρίζεται στη χρέωση του λογαριασμού 84 σε αντιστοιχία με τους λογαριασμούς 70 "Διακανονισμοί με προσωπικό" ή 75.2 "Διακανονισμοί για την πληρωμή εισοδήματος". Για να δημιουργήσετε ένα αποθεματικό κεφάλαιο, ανοίγεται ένα δάνειο στον λογαριασμό 82 «αποθεματικό κεφάλαιο» και μια χρέωση στον λογαριασμό 84.

Βήμα 6

Στη συνέχεια, πρέπει να προσδιορίσετε τον σκοπό του αποθεματικού και να το χρησιμοποιήσετε για να καλύψετε μελλοντικές απώλειες, να αγοράσετε ξανά τις μετοχές σας ή να εξαργυρώσετε ομόλογα. Εάν είναι απαραίτητο να φέρετε το εγκεκριμένο κεφάλαιο στην αξία των καθαρών περιουσιακών στοιχείων, τότε το κέρδος μεταφέρεται στη χρέωση του λογαριασμού 80.

Δημοφιλή από το θέμα