Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό
Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Βίντεο: Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Βίντεο: 22/10/21 – Δηλώσεις του κ. Παπαδούρη στη ΒτΑ για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Ενέργειας 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας είναι υποχρεωτική πληρωμή στον προϋπολογισμό για όλες τις επιχειρήσεις στο πλαίσιο του γενικού φορολογικού καθεστώτος. Ταυτόχρονα, ο λογιστής πρέπει να είναι σε θέση να υπολογίζει σωστά τον ΦΠΑ για τα αγαθά και τις υπηρεσίες που πωλούνται, να αντικατοπτρίζει τα ποσά του ΦΠΑ που ζητήθηκαν και να συμπληρώσει μια φορολογική δήλωση. Κάνοντας ένα λάθος μπορεί να οδηγήσει σε κυρώσεις ή ακόμη και ποινική ευθύνη.

Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό
Πώς να αντικαταστήσετε τον ΦΠΑ στον προϋπολογισμό

Οδηγίες

Βήμα 1

Έκδοση τιμολογίου στον αντισυμβαλλόμενο με ένδειξη του ποσού ΦΠΑ που παρουσιάζεται. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι πρώτα απαραίτητο να καθοριστεί ο φορολογικός συντελεστής, ο οποίος ρυθμίζεται από το άρθρο. 164 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας για αυτήν την επιχείρηση. Στη συνέχεια, πολλαπλασιάστε τον συντελεστή με τη φορολογική βάση για να λάβετε τον φόρο προστιθέμενης αξίας. Να θυμάστε ότι το τιμολόγιο πρέπει να μεταφερθεί στον αντισυμβαλλόμενο εντός 5 ημερών από την παράδοση αγαθών, υπηρεσιών ή έργων. Διαφορετικά, μπορεί να είναι δύσκολο να υπολογιστεί η έκπτωση φόρου. Καταγράψτε το τιμολόγιο στο καθολικό πωλήσεων της εταιρείας με ΦΠΑ.

Βήμα 2

Απεικονίστε το τιμολόγιο που ελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο στο βιβλίο αγορών της εταιρείας. Σημειώστε το ποσό του ΦΠΑ που ζητείται, το οποίο χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των εκπτώσεων φόρου.

Βήμα 3

Καθορίστε εάν η εταιρεία έχει υπερβολικές φορολογικές πληρωμές για τις προηγούμενες περιόδους αναφοράς. Ελέγξτε αυτό το ποσό στην εφορία.

Βήμα 4

Συμπληρώστε την δήλωση ΦΠΑ, η οποία υποβάλλεται στη φορολογική αρχή το αργότερο την 20ή ημέρα του μήνα που έπεται της περιόδου αναφοράς. Η αναφορά δείχνει τον φόρο που πρέπει να καταβληθεί στον προϋπολογισμό με ανάλυση ανά είδος συναλλαγών και φορολογικούς συντελεστές σύμφωνα με το βιβλίο πωλήσεων της εταιρείας.

Βήμα 5

Υπολογίστε το ποσό των εκπτώσεων φόρου που δικαιούται να εφαρμόσει η εταιρεία κατά την προηγούμενη περίοδο αναφοράς σύμφωνα με το βιβλίο αγοράς Προσδιορίστε τον ΦΠΑ που καταβάλλεται στον προϋπολογισμό, αφαιρώντας το δεύτερο από τον πρώτο δείκτη. Μετά από αυτό, σημειώστε το ποσό της υπερπληρωμής και μειώστε το φόρο κατά αυτό το ποσό.

Βήμα 6

Μεταφορά ΦΠΑ στον προϋπολογισμό έως την 20ή ημέρα του επόμενου μήνα μετά την τελευταία περίοδο αναφοράς. Εάν χρησιμοποιήσατε υπερπληρωμή προηγούμενων περιόδων, τότε γράψτε μια δήλωση στην οποία δηλώνετε ότι θέλετε να αντισταθμίσετε. Επισυνάψτε το έγγραφο στην δήλωση ΦΠΑ.

Βήμα 7

Αντικατοπτρίστε την καταβολή ΦΠΑ στον προϋπολογισμό ανοίγοντας ένα δάνειο στον λογαριασμό 68 "Υπολογισμοί φόρων" και μια χρέωση στον λογαριασμό 19 "Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των αποκτημένων αξιών."

Δημοφιλή από το θέμα