Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια
Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια

Βίντεο: Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια

Βίντεο: Πως εμφανίζουμε τα κρυφά αρχεία - κρυφούς φακέλους στα Windows 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Πολύ συχνά, μετά την έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, η εταιρεία προσδιορίζει τα έσοδα ή τα έξοδα που σχετίζονται με την προηγούμενη περίοδο, οπότε πρέπει να αναγνωρίζονται και να απεικονίζονται ως κέρδος ή ζημία των προηγούμενων ετών. Είναι αδύνατο να κάνετε αλλαγές στους εγκεκριμένους ετήσιους λογαριασμούς.

Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια
Πώς να δείξετε κέρδος από προηγούμενα χρόνια

Οδηγίες

Βήμα 1

Εάν το κέρδος των προηγούμενων περιόδων αποκαλυφθεί στην τρέχουσα περίοδο πριν από τη στιγμή έγκρισης των ετήσιων λογαριασμών, τότε οι αντίστοιχες προσαρμογές στους λογαριασμούς μπορούν να γίνουν τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους. Αποκαλύφθηκε κατά το έτος αναφοράς, το κέρδος των προηγούμενων ετών, σύμφωνα με το "Λογιστικό Σχέδιο", αντικατοπτρίζεται στην αλληλογραφία με τους λογαριασμούς διακανονισμού με πίστωση του δευτερεύοντος λογαριασμού "Λοιπά έσοδα" που σχετίζονται με τον λογαριασμό No. 91. Το κέρδος προηγούμενων έτη, τα οποία αποκαλύφθηκαν κατά την τρέχουσα περίοδο αναφοράς, θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται ως μέρος των λοιπών εσόδων βάσει του κανονισμού για τη διατήρηση λογιστικών αρχείων εγκεκριμένων από το Υπουργείο Οικονομικών.

Βήμα 2

Τα ποσά των λοιπών εσόδων θα πρέπει να θεωρούνται ως μόνιμες διαφορές, οι οποίες είναι η πηγή σχηματισμού του φορολογικού περιουσιακού στοιχείου. Ως αποτέλεσμα της διόρθωσης σφαλμάτων, τα ποσά των αναγνωρισμένων άλλων εσόδων εξαιρούνται από τον υπολογισμό της φορολογικής βάσης των τρεχουσών και μεταγενέστερων περιόδων αναφοράς για το φόρο εισοδήματος. Τα μόνιμα φορολογικά περιουσιακά στοιχεία θα πρέπει να αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές καταστάσεις με μια καταχώριση στη χρέωση του λογαριασμού "Υπολογισμοί φόρων" αριθ. 68 και την πίστωση του λογαριασμού "Κέρδος και ζημία" αρ. 99.

Βήμα 3

Εάν δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η περίοδος στην οποία ανήκει το κέρδος προηγούμενων ετών, πρέπει να συμπεριληφθεί στη σύνθεση των μη λειτουργικών εσόδων για φορολογικούς σκοπούς.

Βήμα 4

Στο κάτω μέρος της κατάστασης αποτελεσμάτων, αναφέρονται τα στοιχεία για τις φορολογικές υποχρεώσεις, επομένως πρέπει να δώσετε προσοχή στην ορθότητα της συμπλήρωσης της αναφοράς. Ο τρέχων φόρος εισοδήματος αντικατοπτρίζεται στη γραμμή 150 της έκθεσης, πρέπει να ισούται με το συνολικό ποσό του φόρου εισοδήματος που αναφέρεται για την αντίστοιχη περίοδο αναφοράς στην φορολογική δήλωση. Το ποσό φόρου εισοδήματος στη γραμμή 150 δεν πρέπει να περιλαμβάνει το πρόσθετο ποσό φόρου.

Βήμα 5

Προκειμένου να αποφευχθεί η στρέβλωση του οικονομικού αποτελέσματος της τρέχουσας περιόδου, το οποίο πρέπει να ισούται με το κέρδος για την περίοδο αναφοράς, ο φόρος εισοδήματος των προηγούμενων ετών θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων σε ξεχωριστή γραμμή, μετά τον τρέχοντα φόρο εισοδήματος.

Δημοφιλή από το θέμα