Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης

Πίνακας περιεχομένων:

Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης
Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης

Βίντεο: Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης

Βίντεο: ΑΟΘ | Παραγωγή και Κόστος Επιχείρησης #3 (Κόστη Επιχείρησης) 2022, Νοέμβριος
Anonim

Κατά την κατάρτιση σχεδίων για τις οικονομικές δραστηριότητες ενός οργανισμού, δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο υπόλοιπο των δικών του κυκλοφορούντων και δανεισμένων κεφαλαίων (υποχρεωτικές πληρωμές κατά την περίοδο προγραμματισμού). Το κεφάλαιο κίνησης στον οργανισμό είναι το εγκεκριμένο κεφάλαιο και το κέρδος της επιχείρησης από την κύρια δραστηριότητα. Τα δανεισμένα κεφάλαια είναι τα κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που λαμβάνονται στον ισολογισμό της επιχείρησης (τραπεζικά δάνεια, πληρωτέοι λογαριασμοί κ.λπ.)

Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης
Η σχέση εισοδήματος και κόστους της επιχείρησης

Πηγές εσόδων της επιχείρησης

Ανάλογα με την οικονομική δραστηριότητα της επιχείρησης, οι πηγές εισοδήματος χωρίζονται σε διάφορους τύπους:

- κέρδος από την πώληση μεταποιημένων προϊόντων ·

- κέρδος από την πώληση ιδίων παγίων ·

- κέρδος από συναλλαγές συναλλάγματος ·

- κεφάλαια που λαμβάνονται από δανεισμό σε έργα τρίτων επιχειρήσεων ·

- μειώσεις απόσβεσης.

Κατά τον προγραμματισμό χρηματοοικονομικών δαπανών για επενδύσεις κεφαλαίου (ανάπτυξη επιχειρήσεων), λαμβάνονται υπόψη οι προγραμματισμένες συνολικές εισπράξεις σε μια συγκεκριμένη περίοδο του ιδίου κεφαλαίου κίνησης, μείον τις υποχρεωτικές πληρωμές:

- μειώσεις για τους μισθούς

- φόρος εισοδήματος;

- πληρωμή για αναλωμένους ενεργειακούς πόρους ·

- πληρωμή για τα αγορασθέντα υλικά για την κύρια παραγωγή ·

- πληρωμές για τη μίσθωση ακινήτων ·

- πληρωμές για μετοχές και τραπεζικά δάνεια.

Η κύρια πηγή χρηματοδότησης για επενδύσεις στην επιχείρηση είναι το ταμείο ανάπτυξης, του οποίου οι δραστηριότητες στοχεύουν στον τεχνικό επανεξοπλισμό της παραγωγής (απόκτηση σύγχρονου εξοπλισμού, νέες τεχνολογίες) και το ταμείο κατασκευής κεφαλαίων.

Επίσης, τα ελκυστικά κεφάλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Πηγές δανεισμένων κεφαλαίων

Κατά τη χρήση δανεισμένων κεφαλαίων, υπολογίζεται το ποσό των απαραίτητων κεφαλαίων, η οικονομική τους δυνατότητα, διότι η αποπληρωμή των δανείων αυξάνει σημαντικά τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της επιχείρησης. Τα δάνεια αποπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση του έργου εις βάρος του ταμείου ανάπτυξης του οργανισμού. Εάν τα χρήματα στους λογαριασμούς των κεφαλαίων είναι ανεπαρκή, χρησιμοποιούνται άλλα κεφάλαια, καθώς και τα παρακρατούμενα κέρδη του οργανισμού.

Τα δανεισμένα κεφάλαια είναι ταμειακές εισπράξεις με τη μορφή οικονομικής (υλικής) βοήθειας από άλλες επιχειρήσεις, τράπεζες (μακροπρόθεσμα και βραχυπρόθεσμα δάνεια), ιδιώτες (δάνεια), καθώς και την έκδοση πρόσθετων μετοχών (ομόλογα).

Τα δανεισμένα κεφάλαια μπορούν επίσης να περιλαμβάνουν κεφάλαια που βρίσκονται στη διάθεση της επιχείρησης βραχυπρόθεσμα (καθυστερούμενα καθυστερούμενα τρέχοντα ημερομίσθια, εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, καθυστερούμενα καθήκοντα πληρωμών, προκαταβολές πελατών)

Ως αποτέλεσμα, το οικονομικό σχέδιο της επιχείρησης αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ εσόδων και εξόδων, καθώς και ολόκληρο το εύρος των σχέσεων μεταξύ του οργανισμού και του κρατικού προϋπολογισμού (υποχρεωτικές πληρωμές για κοινωνική ασφάλιση, φόροι στο ταμείο της χώρας και τον τοπικό προϋπολογισμό), οικονομικές και συνεργατικές σχέσεις με το πιστωτικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα και άλλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Δημοφιλή από το θέμα