Πώς να παρακολουθείτε τον ΦΠΑ το

Πίνακας περιεχομένων:

Πώς να παρακολουθείτε τον ΦΠΑ το
Πώς να παρακολουθείτε τον ΦΠΑ το

Βίντεο: Πώς να παρακολουθείτε τον ΦΠΑ το

Βίντεο: Χρησιμοποιούμε το excel για τον υπολογισμό ΦΠΑ 2022, Δεκέμβριος
Anonim

Ο φόρος προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ) καταβάλλεται από οργανισμούς και μεμονωμένους επιχειρηματίες κατά την πώληση αγαθών, έργων ή υπηρεσιών στην επικράτεια της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά τη μεταφορά δικαιωμάτων ιδιοκτησίας, κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης για δική τους κατανάλωση, κατά την εισαγωγή αγαθών στο τελωνείο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και κατά τη μεταφορά αγαθών για τις δικές τους ανάγκες, εάν το κόστος τους δεν αφαιρείται κατά τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος. Η λογιστική του ΦΠΑ πραγματοποιείται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Τρόπος τήρησης αρχείων ΦΠΑ
Τρόπος τήρησης αρχείων ΦΠΑ

Οδηγίες

Βήμα 1

Προσδιορίστε και ορίστε στη λογιστική πολιτική την ημερομηνία εφαρμογής για τον υπολογισμό του ΦΠΑ. Οι οργανισμοί έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν ανεξάρτητα μία από τις δύο επιλογές για τον καθορισμό τους: - ως αποστολή και παρουσίαση των εγγράφων διακανονισμού στον αγοραστή · - καθώς εισπράττονται χρήματα για την πληρωμή των αποσταλθέντων αγαθών (εργασία, υπηρεσίες).

Βήμα 2

Εάν η πρώτη επιλογή έχει οριστεί στη λογιστική πολιτική για τον υπολογισμό του ΦΠΑ, κατά τον καθορισμό της ημερομηνίας πώλησης, επιλέξτε την πρώτη ημερομηνία από τις δύο: την ημέρα αποστολής αγαθών (έργα, υπηρεσίες) ή την ημέρα πληρωμής για αγαθά (έργα, Υπηρεσίες). Εάν καθοριστεί η επιλογή της υποχρέωσης καταβολής ΦΠΑ κατά τη λήψη των χρημάτων, η ημερομηνία πληρωμής για τα αγαθά (έργα, υπηρεσίες) θα θεωρείται η ημερομηνία πώλησης.

Βήμα 3

Προσδιορίστε τον συντελεστή φόρου προστιθέμενης αξίας σύμφωνα με το άρθρο 164 του φορολογικού κώδικα σε 10% για προϊόντα διατροφής (εκτός από τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης) και αγαθά για παιδιά σύμφωνα με τη λίστα που ορίζεται σε αυτό το άρθρο ή στο 20% για άλλα αγαθά, έργα και υπηρεσίες.

Βήμα 4

Κρατήστε αρχείο ΦΠΑ στον ενεργό λογαριασμό 19 "Φόρος προστιθέμενης αξίας επί των αποκτημένων αξιών". Ανοίξτε τους δευτερεύοντες λογαριασμούς ανά τύπο τιμής. Χρέωση αυτού του τιμολογίου για ΦΠΑ σε αγορασμένα υλικά στοιχεία και σε πίστωση - ΦΠΑ για υλικά περιουσιακά στοιχεία που διαγράφονται στο κόστος παραγωγής Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού αντικατοπτρίζει το φορολογικό υπόλοιπο των αγορασθέντων υλικών.

Βήμα 5

Πραγματοποιήστε μια λογιστική καταχώριση βάσει τιμολογίων κατά την παραλαβή σημαντικών περιουσιακών στοιχείων στον οργανισμό από τον προμηθευτή: Χρεωστικός λογαριασμός 19, Πιστωτικός λογαριασμός 60 "Διακανονισμοί με προμηθευτές" - αντικατοπτρίζεται το ποσό του ΦΠΑ επί των αγορασθέντων υλικών περιουσιακών στοιχείων.

Βήμα 6

Διαγράψτε το κόστος του ποσού ΦΠΑ στα αποθέματα που αγοράσατε για την παραγωγή αγαθών (έργα, υπηρεσίες) βάσει της λογιστικής κατάστασης κάνοντας την καταχώριση: Χρέωση λογαριασμού 20 "Κύρια παραγωγή", Πίστωση λογαριασμού 19.

Βήμα 7

Πραγματοποιήστε υπολογισμούς με τον προϋπολογισμό ΦΠΑ στον ενεργό παθητικό λογαριασμό 68 "Υπολογισμοί φόρων και τελών" στον κατάλληλο δευτερεύοντα λογαριασμό. Οι δεδουλευμένοι φόροι πιστώνονται σε αυτόν τον λογαριασμό και σε χρεωστική τιμή αντικατοπτρίζουν το ποσό της αντιστάθμισης ΦΠΑ που καταβάλλεται στους προμηθευτές σε αγορασμένα υλικά περιουσιακά στοιχεία. Δεδομένου ότι ο λογαριασμός είναι ενεργός-παθητικός, θα έχει χρεωστικό και πιστωτικό υπόλοιπο. Το χρεωστικό υπόλοιπο αντικατοπτρίζει το υπόλοιπο του χρέους του προϋπολογισμού προς την επιχείρηση για ΦΠΑ, το πιστωτικό υπόλοιπο - το υπόλοιπο του φορολογικού χρέους προς τον προϋπολογισμό.

Βήμα 8

Υπολογίστε το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλλεται στον προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 173 του φορολογικού κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Για να το κάνετε αυτό, μειώστε το συνολικό ποσό του φόρου που υπολογίστηκε σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία κατά το ποσό των φορολογικών εκπτώσεων.

Βήμα 9

Πραγματοποιήστε μια λογιστική καταχώριση κατά τον υπολογισμό του ΦΠΑ κατά την πληρωμή βάσει τιμολογίων: Χρεωστικός λογαριασμός 76, Πιστωτικός λογαριασμός 68 (υπολογικός λογαριασμός "Υπολογισμοί με τον προϋπολογισμό ΦΠΑ"). Κατά τον υπολογισμό του ΦΠΑ κατά την αποστολή, η συναλλαγή θα έχει ως εξής: Χρέωση λογαριασμού 90,3, πίστωση λογαριασμού 68.

Βήμα 10

Υποβάλετε το ποσό του ΦΠΑ για αγορασμένα αγαθά (εργασία, υπηρεσίες) σε διακανονισμούς με τον προϋπολογισμό δημοσιεύοντας: Χρεωτικός λογαριασμός 19, Υπολογισμός λογαριασμού 68 Υπολογισμός "Υπολογισμοί με προϋπολογισμό ΦΠΑ". Όταν λαμβάνετε προκαταβολές από αγοραστές, πραγματοποιήστε τις ακόλουθες καταχωρίσεις: Χρέωση λογαριασμού 62 "Διακανονισμός με αγοραστές", Πίστωση λογαριασμού 68 (δευτερεύων λογαριασμός "Διακανονισμός με προϋπολογισμό ΦΠΑ").

Βήμα 11

Πληρώστε ΦΠΑ βάσει των αποτελεσμάτων κάθε φορολογικής περιόδου, με βάση την πραγματική εφαρμογή, το αργότερο την 20ή ημέρα του μήνα που ακολουθεί τη φορολογική περίοδο. Εκτελέστε την καταχώρηση μετά την εξόφληση του χρέους στον προϋπολογισμό για το ποσό του δεδουλευμένου ΦΠΑ: Χρέωση λογαριασμού 68 (υπολογικός λογαριασμός "Υπολογισμοί με τον προϋπολογισμό ΦΠΑ"), Πίστωση του λογαριασμού 51 "Τρέχων λογαριασμός" βάσει της εντολής πληρωμής.

Δημοφιλή από το θέμα